Thiết Kế Cảnh Quan Nhà máy xi nghiệp, khu nghỉ dưỡng